Lietuvos blaivybės fondas

Įsteigtas 1992 m. vasario 22 d., yra visuomeninių organizacijų sąjunga, kurios teisinė forma – asociacija. Įsteigta organizuoti bei vykdyti alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo bei priklausomybių prevencijos švietimą, taip pat metodinės medžiagos tais tikslais leidybą, plėtoti ir koordinuoti savo narių - blaivybės organizacijų veiklą ir remti blaivybės veiklos programas Lietuvoje, teikti pagalbą nukentėjusiems nuo alkoholio ir kitų narkotikų.

Šiuo metu Fondą sudaro 4 visuomeninės organizacijos: Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis, Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai“, Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ ir Draugija „Šalpa“ sveikstantiems alkoholikams ir narkomanams remti. Didžiausia fondo organizacija Vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdis, šiuo metu turintis 4722 narius, iš jų suaugusiųjų – 987 ir mokinių (valančiukų) – 3735.

Fondo tarybos nariai ir savanoriai nuolat renka, nagrinėja ir kaupia informaciją, gaunamą iš bendradarbiaujančių organizacijų užsienyje ir Lietuvoje, rengia pasiūlymus valdžios institucijoms ir, pirmiausiai Seimo nariams, alkoholio ir kitų narkotikų kontrolės įstatymams tobulinti, dalyvauja svarstant alkoholio ir kitų narkotikų prevencijos įstatymų projektus Seimo komitetuose, Ūkio bei Sveikatos ministerijoje, rengia pilietines akcijas visuomenės sveikatai svarbiems įstatymams remti. Pvz., aktyviai dalyvaujant Fondui, buvo surengta nemaža piketų ir mitingas, siekiant, kad būtų priimtas įstatymas vaikams nuo alkoholio reklamos apsaugoti. Fondas rengia seminarus visoje Lietuvoje alkoholio ir kitų narkotikų prevencijos darbuotojams apmokyti.

Fondas bendradarbiauja su LR Seimo sveikatos reikalų komitetu, Seimo narkomanijos prevencijos komisija, LR švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus m. vaikų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus m. švietimo skyriumi, Vilniaus Pedagoginiu universitetu, Šiaulių Pedagoginiu universitetu, Klaipėdos Pedagoginiu universitetu, Pedagogų profesinės raidos centru, Valstybiniu psichikos sveikatos centru, Lietuvos Katalikų mokslo akademija, Švedijos „Hela manniskan“ (visas žmogus) organizacija, Airijos „Community Awareness of Drugs“ („Visuomenės informavimas apie narkotikus), Šiaurės šalių alkoholio ir narkotikų prevencijos organizacija NordAN, pasauline Kettill Brunn alkoholio tyrimų asociacija, JAV Čikagos Medicinos centru ir kitomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis. 

Iš Fondo vykdytų projektų pažymėtini:

- Projektas “Baltijos šviesa – alkoholis ir nėštumas”, kurį rėmė Švedijos visuomeninė organizacija „Hela människan” (“Visas žmogus”), vykdytas 6 metus nuo 1993 metų visoje Lietuvoje;

- Bendras su švedų partneriais projektas „Alkoholio ir kitų narkotikų prevencijos metodinė medžiaga mokykloms“ (1997-1999 m.) – švedų lėšomis parengti du video filmai, išleista mokomoji medžiaga „Marytės dienoraštis“ 14-15 metų paaugliams;

- Projektas „LINO tinklo kūrimas Lietuvoje“ (2001m.) - darbo su alkoholikų ir narkomanų vaikais metodai; rėmė Švietimo ir mokslo ministerija;

- Projektas „Šiaurės veiksmų planas vaikų ir jaunimo padėčiai gerinti“; rėmė Šiaurės Ministrų tarybos informacijos biuras (2001 m.);

- Tęstinis projektas „LINO tinklo plėtojimas Lietuvoje“ – darbo su alkoholikų ir narkomanų vaikais metodai; parengti 7 specialistai, galintys apmokyti kitus (2002-2004 m., rėmė Šiaurės Ministrų taryba);

 - projektas „Priklausomybių prevencijos informacijos sistema TINKLAS“ (sektų prevencija); rėmė Švietimo ir mokslo ministerija (2003 m.);

- Bendradarbiavimo su JAV Čikagos medicinos centru projektas, vykdomas nuo 2003 m. pagal šį projektą centro lėšomis pasiųsti stažuotis į JAV 7 Lietuvos priklausomybių specialistai;

- Projektas „Video medžiaga mokykloms“ (švedų sukurtų video filmų Lietuvai dauginimas ir platinimas); rėmė Švietimo ir mokslo ministerija (2002 m.);

- Projektas „Kelias namo” – rizikos grupės asmenų resocializacija ir įtraukimas į visuomenę; rėmė Socialinių reikalų ir darbo ministerija (8000 Lt, 2003 m.);

- „Jaunimas – sveika karta” (darbo su kompiuteriais įgūdžių lavinimas rizikos grupės vaikams; rėmė, Švietimo ir mokslo ministerija bei Vilniaus m. savivaldybės švietimo skyrius);

- 3 projektai, vykdyti 2005 m.: „Metodinės medžiagos LINAS leidyba“(rėmė Švietimo ir mokslo ministerija), „Sektų prevencijos programa jaunimui“ (rėmė Valstybinė jaunimo reikalų taryba;) ir „Rizikos grupės šeimų vaikų popamokinė veikla“ (rėmė Vilniaus psichikos sveikatos centras;). Parengti ir išleisti kompaktiniai diskai „Metodinė medžiaga LINAS“ ir „Sektų prevencijos metodinė medžiaga“;

- 2006 m. Fondas vykdė projektą „Ankstyvosios intervencijos užsiėmimai su rizikos vaikais ir jų šeimomis“ (rėmė Narkotikų kontrolės departamentas;);

- 2007 m.- projektas „Vardan blaivaus gyvenimo“ rėmė Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras);

- 2008 m. Fondas pradėjo rengti projektą „Blaivi karta“. Projektui laimėjus konkursą, buvo skirtas finansavimas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“(sutarties NR. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-033). Projektas buvo vykdomas 2009 – 2010 m. ir sėkmingai baigtas. Vykdant projektą buvo išleista kompaktinė plokštelė „BLAIVI KARTA 2010”, kurioje talpinama anksčiau bei projekto vykdymo metu sukurta alkoholio ir kitų narkotikų prevencijos metodinė medžiaga.

Fondas, bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio organizacijomis ir institucijomis yra surengęs šias tarptautines konferencijas:

„Mes laisvi prie Baltijos“ (1996 m.), „Narkotikai – grėsmė demokratijai“ (1997 m.), „Jaunimas prieš narkotikus“ (1999 m., nutarta steigti krikščioniškąją jaunimo organizaciją), „Tėvai prieš narkotikus“ (2000 m., nutarta steigti narkotikų prevencijos tėvų organizaciją), „Narkotikų politika ir prevencija” (2002 m.), Narkotikų prevencijos patirtis užsienyje” (2004 m.), „Žalos mažinimo politikos alternatyvos“ (2005 m.), „Sektų prevencija“ (2005 m.); „Šiaurės ir Baltijos šalys prieš narkotikus“ (2006 m., kartu su organizacija „Tėvai prieš narkotikus“). Be to 2005 m., kartu su organizacija „Tėvai prieš narkotikus“, Vilniuje ir Klaipėdoje buvo surengtas tarptautinis seminaras „Narkomanijos pirminė prevencija, ankstyvoji intervencija ir narkotikų teismai“, kurį vedė Čikagos medicinos centro darbuotojai. Be minėtų tarptautinių renginių Fondas kasmet rengia Lietuvoje seminarus alkoholio ir kitų narkotikų prevencijos temomis. Alkoholio ir kitų narkotikų prevencijos ir švietimo veikla, tiesiogiai vykdoma per konferencijas ir seminarus, apima keletą tūkstančių žmonių. Parengta apie 200 specialistų, galinčių dirbti su alkoholikų ir narkomanų vaikais pagal programą LINAS. Dar viena šių renginių pasekmė – įsteigtos svarbios prevencijai visuomeninės organizacijos – Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ ir visuomeninė organizacija „Tėvai prieš narkotikus“.


Lietuvos blaivybės fondo tarybos pirmininkas

Jurgis Gediminas Jakubčionis

 

Vilnius, 2010 m. birželis.