Psichiką veikiančių medžiagų kontrolė

Lietuvos blaivybės fondo informacija

Jungtinių Tautų narkotikų konvencijos

Jungtinių Tautų 1961 metų bendroji narkotinių medžiagų konvencija.

Jungtinių Tautų 1971 metų psichotropinių medžiagų konvencija.

Jungtinių Tautų 1988 metų konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta.


Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentai dėl alkoholio

5.5. Alkoholio rinkodaros suvaržymai. Ištrauka iš Pasaulio sveikatos organizacijos dokumento „WHO EXPERT COMMITTEE ON PROBLEMS RELATED TO ALCOHOL CONSUMPTION” Second Report. Geneva 2007. 1. Introduction. (Pasaulio sveikatos organizacijos Ekspertų komisija apie alkoholio vartojimo problemas. Antroji ataskaita. Ženeva 2007 m.  1. Įvadas, 29-30 psl. Vertimas į lietuvių kalbą).2032expert_committee_alcohol_trs944

Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentas „WHO EXPERT COMMITTEE ON PROBLEMS RELATED TO ALCOHOL CONSUMPTION” Second Report. Geneva 2007. (Pasaulio sveikatos organizacijos Ekspertų komisija apie alkoholio vartojimo problemas. Antroji ataskaita. Ženeva 2007 m. Anglų kalba).

http://register.consilium.europa.eu/pdf/lt/06/st15/st15258.lt06.pdf


Europos Sąjungos dokumentai dėl narkotikų

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl ES kovos su narkotikais veiksmų plano (2005 — 2008 m.).

ES kovos su narkotikais veiksmų planas (2005–2008 m.).  

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas. 1998 m. sausio 8 d. Nr. VIII-602. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287794&p_query=&p_tr2=

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas. 1999 m. birželio 1 d. Nr. VIII-1207. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=189458&p_query=&p_tr2=

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (su narkotikais susiję straipsniai).

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. 2000 m. rugsėjo 26 d. Nr. VIII-1968. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302241&p_query=&p_tr2=

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. (su narkotikais susiję straipsniai).

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

Skelbtas: Žin., 1985, Nr. 1-1. http://www3.lrs.lt/cgi-bin/getfmt?C1=e&C2=302256

Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymas (Žin., 1997, Nr.30-711; 2003, Nr.38-1712; 2004, Nr.68-2366; 2005, Nr.85-3142) http://www.skelbimas.lt/istatymai/narkologines_prieziuros_istatymas.htm

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas. 1995 m. balandžio 18 d. Nr.I-857. (Šio įstatymo pirmoji redakcija. Keista daugiau kaip 20 kartų). http://www.tic.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=14060

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas. Aktuali redakcija. http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas. Paskelbtas: Žin., 1996, Nr. 11-281. Aktuali redakcija nuo 2006.06.15. http://www.skelbimas.lt/istatymai/tabako_kontroles_istatymas.htm


Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijos dėl narkotikų

Lietuvos Respublikos Seimas. Rezoliucija dėl narkomanijos prevencijos Lietuvoje. 2002 m. sausio 24 d. Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas. Rezoliucija dėl narkotikų kontrolės politikos.

2003 m. kovo 18 d. Vilnius.

Lietuvos Respublikos Seimas. Rezoliucija dėl narkotikų kontrolės politikos tęstinumo. 2009 m. spalio 22 d. Vilnius.

Lietuvos pozicijos dėl Europos Sąjungos narkotikų plano 2005-2008 m. projekto svarstymas. Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas. Posėdžio Protokolas, 2005-03-25 Nr.21. Vilnius.


Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m.vasario 13 d. pranešimas. (Apie nutarimą dėl alkoholio ir tabako reklamos draudimo teisėtumo).

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo n u t a r i m a s Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 1 ir 30 straipsnių, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 1, 3 ir 11 straipsnių, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimo nr. 179 "Dėl alkoholio reklamos kontrolės" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Vilnius, 1997 m. vasario 13 d. Valstybės Žinios, 1997.02.19, Nr.: 15, Publ. Nr.: 314.

Nutarimas Dėl Lietuvos  Respublikos alkoholio  kontrolės  įstatymo 1 straipsnio
4 dalies
 (1997 m. liepos 2 d. redakcija), 2 straipsnio 1 dalies (1995  m. balandžio
 18 d. redakcija),  3 straipsnio 1 dalies 2 punkto (1995 m. balandžio 18 d. redakcija),
4  straipsnio 2 dalies (1998  m. gruodžio 10 d. redakcija), 13 straipsnio (2000 m.
liepos 18 d. redakcija), 30 straipsnio 1 dalies (1997 m. liepos 2 d. redakcija) bei
44 straipsnio 4 dalies (2002 m. birželio  20 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 67 "Dėl alkoholio produktų
gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų  alkoholio  produktų
gamybos licencijavimo  taisyklių 7 bei  9 punktų (2001 m. sausio 22 d. redakcija)
atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
2004 m. sausio 26 d. Vilnius.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentai

Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 437 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1071 redakcija).Žin., 2007, Nr. 107 – 4379.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai. Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d įsakymu Nr.5. Valstybės žinios, 2000-01-14, Nr. 4-113.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijos. Patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2003 m.  balandžio 23 d. įsakymu Nr.V-239. Valstybės žinios, 2003-04-30, Nr. 41-1899.


Valstybės programos

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos sveikatos programos patvirtinimo.1998 m. liepos 2 d. Nr. VIII-833.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybės alkoholio kontrolės programos patvirtinimo. 1999 m. vasario 25 d. Nr. 212.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybės tabako kontrolės programos patvirtinimo. 1998 m. liepos 30 d. Nr. 954.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos patvirtinimo. 2004 m. balandžio 8 d. Nr. IX-2110.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programos įgyvendinimo 2008 metų priemonių patvirtinimo. 2007 m. gruodžio 19 d. Nr. 1404.


Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) informacija.

http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=17


Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos (VTAKT) informacija.

Teisės aktai, reglamentuojantys alkoholio ir tabako verslą. Sąrašas VTAKT nurodomų teisės aktų pateikiamas ištisai pagal tinklapį

http://www.vtakt.lt/index.php?link=tabak_alk_teise&sonas=0

Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos respublikos Vyriausybės NUOSTATAI  Žr.:  http://www.vtakt.lt/index.php?link=nuostatai


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos informacija.

Žr. http://www.smm.lt/teisine_baze/istatymai.htm


Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija.

Narkotikų kontrolės departamento prie LRV įsakymai

Teisės aktai:

Europos Sąjungos teisės aktai

Tarptautiniai dokumentai

Lietuvos Respublikos teisės aktai

Teisės aktų projektai


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacija.

Žr. http://www.vrm.lt/index.php?id=1338

 

Lietuvos Respublikos socialinių reikalų ir darbo ministerijos informacija.

Socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojantys teisės aktai:

Įstatymai

LRV nutarimai

Ministro įsakymai

Teisės aktų paieškos sistemos:

Seimo teisės aktai

Teisinės informacijos centras