Teisė

Vaiko teisės

Lietuvos blaivybės fondo informacija.


Tarptautiniai teisės aktai

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija.

Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje. Hagos konferencija dėl tarptautinės privatinės teisės.

Europos konvencija dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso.

Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų.

Konvencija dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos srityje.

 Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje.

Tarybos reglamentas (EB) nr. 2201/2003. 2003 m. lapkričio 27 d.Dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis reglamentą (EB) Nr. 1347/2000.

Europos konvencija dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo. 

Yra nemažai tarptautinių konvencijų, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su vaiko apsauga ir tėvų atsakomybe. Žr. Internete Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose. Tėvų atsakomybė –Tarptautinė teisė. http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_int_lt.htm Taip pat Lietuvos įstatymai. Šeima. http://www.istatymas.lt/seima.php

 

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos (VTAKĮ) informacija

Nacionalinių teisės aktų, susijusių su vaiko teisėmis, interneto nuorodos paimtos iš VTAKĮ tinklapio http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai?kalbId=1&sakId=5331

 Kodeksai

 Civilinis kodeksas

 Civilinio proceso kodeksas

 Baudžiamasis kodeksas

 Baudžiamojo proceso kodeksas

 Bausmių vykdymo kodeksas

 Darbo kodeksas

 

Įstatymai

 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

 Socialinių paslaugų įstatymas

 Išmokų vaikams įstatymas

 Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas

 Švietimo įstatymas

 Specialiojo ugdymo įstatymas

 Vaikų išlaikymo fondo įstatymas

 Socialinės paramos mokiniams įstatymas

 

Nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 302 (2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 414 redakcija) „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos patvirtinimo“

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1983 „Dėl bendrųjų vaiko teisių apsaugos tarnybų nuostatų patvirtinimo“

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1114 "Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 194 "Dėl vaiko teisių apsaugos valdymo srities priskyrimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitų ministerijų kompetencijos nustatymo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 5 d. nutarimas Nr. 643 "Dėl specialiųjų vaikų auklėjimo ir globos namų laikinųjų nuostatų patvirtinimo"


Įsakymai

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 56 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. A1-145 redakcija) „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-179 „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. A1-68 „Dėl bendrųjų valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. ISAK941 "Dėl bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo"

Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. ISAK-838 ((Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 30 d. įsakyo Nr. ISAK-1780 redakcija) „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. ISAK-1880 „Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų“

 

Teisės aktų, reglamentuojančių Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos veiklą, ieškokite šiuo adresu: http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai?kalbId=1&sakId=5332

 

 

T